Hadsel Havn KF

T

Opplysninger som skal vedlegges søknad om bygging/utlegging av kai, flytebrygge, molo, Fylling, rør og ledninger osv

 – Avklaring om eiendomsforhold eventuell erklæring fra Grunneier.

– Ansvarlig søkers og eiers (hvis andre) gnr./bnr.

– Planavklaring (kommuneplanens arealdel, reguleringsplan, kystsoneplan etc.)

– Avklaring om det må søkes om dispensasjon der tiltaket er i strid med plan eller lovverk. En eventuell dispensasjonssøknad må begrunnes og vedlegges søknaden.

– Avklaring mulighet for fellesanlegg eller åpning for tilkobling av flere innenfor samme område

– Nabovarsel

– Merking av anlegget herunder dag og nattmerking for tiltak slik som flytebrygger o.l

– Nøyaktig plassering av anlegget med: Inntegnet på økonomisk kartverk

Oversiktskart målestokk Detaljkart målestokk 1:1000 (1:500)

a. Retning

b. Mål på kai

c. Lengde på fortøyninger, gangvei o.l (gjelder flytebrygger)

Planlagte og ikke-akutte hendelser skal meldes til EFS (Etterretning for sjøfarende) på epost efs@kartverket.no.

Opplysninger som skal vedlegges søknad om oppdrettslokaliteter.

 – Skisse over anleggene med anleggs- og fortøyningsareal.

– Retning på anlegg(ene)

– Posisjonsbestemmelse på ytterpunktene til anleggene

– Koordinatene inntegnet i sjøkart eller annen koordinatbestemt godkjent kartverk

 – Kartnummer/serie – Ved event. bruk av satellitt posisjoneringssystem ønskes også dette oppgitt

– Merking av anlegget/type og farge på flottører

Planlagte og ikke-akutte hendelser skal meldes til EFS (Etterretning for sjøfarende) på epost efs@kartverket.no.

Hopp rett ned til innholdet