Opplysninger som legges ved søknad

  1. Home
  2. /
  3. Opplysninger som legges ved søknad

Opplysninger som skal vedlegges søknad om bygging/utlegging av kai, flytebrygge, molo, Fylling, rør og ledninger osv

 – Avklaring om eiendomsforhold eventuell erklæring fra Grunneier.

 – Ansvarlig søkers og eiers (hvis andre) gnr./bnr.

 – Planavklaring (kommuneplanens arealdel, reguleringsplan, kystsoneplan etc.)

 – Avklaring om det må søkes om dispensasjon der tiltaket er i strid med plan eller lovverk. En eventuell dispensasjonssøknad må begrunnes og vedlegges søknaden.

 – Avklaring mulighet for fellesanlegg eller åpning for tilkobling av flere innenfor samme område

 – Nabovarsel

 – Merking av anlegget herunder dag og nattmerking for tiltak slik som flytebrygger o.l

 – Nøyaktig plassering av anlegget med: Inntegnet på økonomisk kartverk

Oversiktskart målestokk Detaljkart målestokk 1:1000 (1:500)

a. Retning

b. Mål på kai

c. Lengde på fortøyninger, gangvei o.l (gjelder flytebrygger)

Planlagte og ikke-akutte hendelser skal meldes til EFS (Etterretning for sjøfarende) på epost [email protected].

Opplysninger som skal vedlegges søknad om oppdrettslokaliteter.

 – Skisse over anleggene med anleggs- og fortøyningsareal.

 – Retning på anlegg(ene)

 – Posisjonsbestemmelse på ytterpunktene til anleggene

 – Koordinatene inntegnet i sjøkart eller annen koordinatbestemt godkjent kartverk

 – Kartnummer/serie – Ved event. bruk av satellitt posisjonerings system ønskes også dette oppgitt

 – Merking av anlegget/type og farge på flottører

Planlagte og ikke-akutte hendelser skal meldes til EFS (Etterretning for sjøfarende) på epost [email protected].

Hopp rett ned til innholdet