Avfallsplan

  1. Home
  2. /
  3. Virksomheter
  4. /
  5. Avfallsplan

Oversikt over avfall som det er etablert mottaksordning for ved offentlige trafikkaier samt industrikaianlegg ved Skretting as – børøya i stokmarknes og melbu havneavsnitt –underlagt Hadsel Havn KF.

Jfr. Forskrift om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip

Avfallstyper er i hht. MARPOLs og forskriftens inndeling.

Avfallstype

5. Kildesortering OmfatterLevering-/Behandlingsmåte
 – Papir(1)

 Alle typer papir, inkl. aviser og blader.

Papp/kartong

Plast

Leveres til merket beholder 770 ltr. for papir (merket sekk)

Papp/kartong (direkte i beholder) i Stokmarknes Materialgjenvinnes

Plast (Merket sekk)

 2. SøppelOmfatterLevering-/Behandlingsmåte

– Matavfall (2)

– Usortert avfall (3)

Organisk avfall fra bysse

Alle avfallsfraksjoner,

unntattfarlig avfall, våtorganisk avfall, metall og EE-avfall

Leveres til merket beholder 370 ltr. for våtorganisk avfall i Stokmarknes, eller til organisert mottak ved Skretting AS. Komposteres.

Leveres til merket container

Deponeres

  • Mottaksordningen gjelder kun for offentlige kaianlegg i Stokmarknes
  • Mottaksordningen gjelder både offentlige kaianlegg i Stokmarknes og industrikaier ved Skretting AS, Børøya.
  • Mottaksordningen gjelder for offentlige kaianlegg i Stokmarknes og Melbu, samt industrikaier ved Skretting AS, Børøya.

Ut fra erfaring med hensyn til anløp og fartøystyper anses ovennevnte avfallsorter og være det mest vanlige som det etterspørres mottaksordning for, det vil derfor foreløpig ikke bli etablert faste mottak for annet skipsavfall i havneavsnitt underlagt Hadsel Havn KF.

Beskrivelse av leveringsprosedyrer:

1. Skipsfører sender melding til Hadsel Havn KF eller til kaikontoret ved Skretting AS, enten per telefax eller som vedlegg i e-post, i utgangspunktet 24 timer før anløp, med mengder og type avfall på fastsatt, eller tilpasset skjema. (Vedlegg 1). Skipsfører skal på forhånd ha gjort seg kjent med hvilke typer og mengder avfall som kan leveres i de enkelte havneavsnitt underlagt Hadsel Havn KF, og leveringsmåte for avfallet, samt gjeldende gebyrsystem. Slik kjennskap kan best oppnås gjennom på forhånd for å få tilsendt avfallsplan m/vedlegg, enten ved kontakt med skipets agent, eller direkte til Hadsel havnekontor.

2. Hadsel Havn KF er ansvarlig for at mottaksordning fungerer i hht. gjeldende avfallsplan for havnen.

3. Hadsel Havn KF utsteder gebyr for fartøyet i h.h.t. innarbeidet gebyr i det til enhver tid gjeldende Pris-og avgiftsregulativ for avfallslevering ved offentlige kaianlegg i Stokmarknes og Melbu.

4. Eventuelle feil eller mangler (uriktig sortering og lignende) kan medføre tilleggsgebyr.

5. Avfallsplanen baseres på et samarbeid med Reno-Vest Bedrift AS for videre håndtering av avfall fra havnen til endelig deponering og/eller gjenvinning.

6. Dersom skipet, ved levering av avfall, finner avvik i forhold til Avfallsplanen bes dette innrapportert til Hadsel Havn KF. (Vedlegg 2).

Stokmarknes, 01.01.2021 / senest revidert Januar 2021

Hadsel Havn KF

Olav Henning Trondal
Havnesjef

Meldingsskjema for skipsavfall før anløp i Stokmarknes eller Melbu
Avviksskjema for påstand om utilstrekkelige mottaksforhold
Avfallsplan Hadsel Havn KF
Hopp rett ned til innholdet